§ 353 Medborgarförslag. Försvaret på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/17563
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 353
Medborgarförslag. Försvaret på Gotland

AU § 286
KS2004/0328-00
- Medborgarförslag 2004-07-28
- Ledningskontoret 2004-11-12
I ett medborgarförslag framhåller Pia Jääskeläinen behovet av Försvaret på Gotland och dess betydelse som en ”fredsbevarande länk i Östersjöområdet”.

Förslaget ligger utanför den kommunala kompetensen, konstaterar ledningskontoret, som föreslår att det avstyrks. Kontoret upplyser emellertid om några av de insatser som Gotlands kommun gjort i samband med förändringarna i försvarets grundorganisation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Medborgarförslaget avslås.

Register

Register