§ 345 Medborgarförslag. Utbildningsverksamhet vid Botaniska trädgården

Utskrivet från: http://gotland.se/17562
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 345
Medborgarförslag. Utbildningsverksamhet vid Botaniska trädgården

AU § 278
KS2004/0362-10
- Medborgarförslag 2004-08-23
- Tekniska nämnden 2004-10-20, 246
- Ledningskontoret 2004-11-12
I ett medborgarförslag har Ann-Mari Gibson föreslagit att utbildning i hortikultur ska bedrivas i Botaniska trädgården lämpligen då i samarbete med Säveskolan eller Högskolan. Som motiv framförs att kostnaden för att driva Botan skulle sänkas och utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen skapas.

Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget. Tekniska förvaltningen (och Lövsta landsbygdscentrum) har pekat på den trädgårdsutbildning som bedrivs på Lövsta och att det inte finns underlag för ytterligare utbildning. DBW:s Botaniska trädgård erbjuder praktikmöjligheter för elever från hela landet.

Med hänvisning till tekniska nämndens förslag har ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas.
Kommunstyrelsens beslut
  • Eftersom Gotlands kommun inte utesluter att förslaget kan vara av intresse för högskoleutbildningen översänds medborgarförslaget till Högskolan på Gotland för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.

Register

Register