§ 344 Medborgarförslag. Förbindelseväg Herkulesvägen Oriongatan och Planetgatan

Utskrivet från: http://gotland.se/17561
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 344
Medborgarförslag. Förbindelseväg Herkulesvägen Oriongatan och Planetgatan

AU § 277
KS2004/0317-31
- Medborgarförslag 2004-07-13
- Tekniska nämnden 2004-09-22, § 222
- Byggnadsnämnden 2004-11-03, § 283
- Ledningskontoret 2004-11-18
I ett medborgarförslag föreslår Tobias Berggren att en gata ska anläggas mellan Herkulesvägen och hörnet Oriongatan och Planetgatan för att minska belastningen på korsningen Atlasgatan och Stjärngatan. Idén finns beskriven på karta.

Både byggnadsnämnden och tekniska nämnden anser att förslaget i och för skulle ge ett förbättrat trafikflöde. Effekten bedöms av tekniska nämnden dock vara av mindre omfattning. Mot ett genomförande talar också att marken, där gatan skulle anläggas, delvis utgör ett gammalt tippområde. Det kan vara förorenat, varför schaktningsarbeten bör undvikas. Byggnadsnämnden anser, att man noga ska väga nyttan mot såväl kostnader som de risker som tekniska nämnden berört, innan man tar ställning till att ändra detaljplanen, vilket förslaget kräver.

Ledningskontoret hänvisar till byggnadsnämndens och tekniska nämndens yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Med hänvisning till vad som anförts av byggnadsnämnden och tekniska nämnden anser kommunen att det för närvarande inte föreligger tillräckligt starka skäl för att bygga den föreslagna förbindelsevägen.

Register

Register