§ 343 Ombyggnad av Tjelvarskolan; finansiering och igångsättningstillstånd

Utskrivet från: http://gotland.se/17560
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 343
Ombyggnad av Tjelvarskolan; finansiering och igångsättningstillstånd

AU § 276
KS 2004/0554-04
- Tekniska förvaltningen 2004-12-07
Arbetsutskottet har informerats om den efter upphandling konstaterade avsevärda fördyringen av den avslutande etappen i ombyggnaden av Tjelvarskolan. Tekniska förvaltningen har redogjort för bakgrunden och framlagt förslag till finansiering av kostnaden för projektet – 26,5 mnkr - och begärt finansiellt igångsättningstillstånd.

Projektet löper under två år och föreslås 2004 finansieras ur medel avsatta för ventilationskontroll, 3 mnkr, periodiskt underhåll (investeringsanslag) 4 mnkr och barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag 2 mnkr. För 2005 ianspråktas ca 2 mnkr ur medel avsatta för ventilationskontroll, drygt 11,2 mnkr ur anslaget för periodiskt underhåll och 4,2 mnkr ur barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag.

Tekniske direktören Per Lindskog redogjorde för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
  • Förslaget till finansiering godkänns och projektet beviljas finansiellt igångsättningstillstånd.

Register

Register