§ 342 Begäran om tilläggsanslag för Björkanderska magasinet

Utskrivet från: http://gotland.se/17559
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 342
Begäran om tilläggsanslag för Björkanderska magasinet

AU § 274
KS2003/0511-04
- Tekniska nämnden 2003-11-26, § 283
- Ledningskontoret 2004-11-25
Tekniska nämnden har begärt 500 000 kr i tilläggsanslag 2004 för att täcka hyresförlusterna på Björkanderska magasinet etapp 1. Lokalerna har varit uthyrda till GIHAB, Gotlands industrihus AB, som sade upp dem från årsskiftet. Nämnden diskuterar också den framtida användningen av fastigheten och föreslår kommunstyrelsen uttala att den långsiktiga användningen ska vara högskoleverksamhet.

Tekniska förvaltningen har idag ingen lösning på Högskolans lokalbehov; utbyggnaden med Björkanderska 2 omfattar 1 000 kvm som ska ställas mot det långsiktiga lokalbehovet på 5 000 kvm och det kortsiktiga på ca 1 500 kvm. Björkanderska 1 motsvarar en yta på 1 500 kvm och skulle enligt tekniska förvaltningen ge högskolan ändamålsenliga lokaler.

Ledningskontoret föreslår att medel motsvarande bokfört värde (350 000 kr) anslås för att täcka köp av den restaurangutrustning, som GIHAB låtit installera, men att framställningen om tilläggsanslag avslås. Frågan om den framtida användningen föreslås utredas.
Kommunstyrelsens beslut
  • Begäran om tilläggsanslag för täckande av driftförlust i Björkanderska fastigheten avslås.
  • Regiondirektören får i uppdrag att framlägga förslag till hur Björkanderska fastigheten långsiktigt kan användas.
  • Tekniska nämnden beviljas 350 000 kr i tilläggsanslag i investeringsbudgeten för förvärv av inventarier från Gotlands Industrihus AB. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Register

Register