§ 335 Riktlinjer för basutformning av bostäder

Utskrivet från: http://gotland.se/17558
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 335
Riktlinjer för basutformning av bostäder

AU § 267
KS2004/0373-27
- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 185
- Ledningskontoret 2004-11-15
* Kommunfullmäktige 15 december 2003.
BAKGRUND: Att förena upplåtelse av mark för bostadsbyggande med olika villkor är en av de åtgärder för att påverka bostadsförsörjningen som anges i bostadsförsörjningsplanen*. Som ett av flera möjliga villkor anges, att byggnationen ska följa vissa baskrav som underlättar senare bostadsanpassning. Ansvaret för att utarbeta erforderligt regelverk har getts till tekniska nämnden.

Med utgångspunkt i en förlaga från Lunds kommun har tekniska nämnden utarbetat riktlinjer för hur bostäder i nyproduktion ska vara utformade för att bostaden ska vara ändamålsenlig för personer med funktionshinder. Riktlinjerna ska tillämpas i ärenden om markanvisning för bostadsbyggande (på samma sätt som det antagna programmet för miljöanpassat och resurseffektivt byggande). Om bostäder utformas så, att behovet av individuella anpassningsåtgärder minskar, förbättras förutsättningarna för kvarboende. Det skulle kunna minska kostnaderna för sådan anpassning av bostäder för funktionshindrade som kommunen enligt lag är skyldig att fullgöra. Behovet av att inrätta särskilt boende minskar, genom att människor kan bo hemma. Riktlinjerna avser konkreta tekniska och funktionella åtgärder avseende såväl teknisk standard som rum och entré.

Ledningskontoret har remissbehandlat förslaget hos ”tillgänglighetsrådgivare” och föreslår att det - i samarbete med tekniska förvaltningen - bearbetade förslaget antas. Användningsområdet för riktlinjerna föreslås också vidgas, genom en rekommendation till byggnadsnämnden att låta dem åtfölja alla byggnadslov för bostäder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Riktlinjerna ”Bättre för alla” avs. baskrav för utformningen av bostäder i nyproduktion antas för att tillämpas vid markanvisning för bostadsbebyggelse.
  • Byggnadsnämnden uppmanas att bifoga riktlinjerna som rekommendation till alla bygglov avs. nybyggnad av bostäder.

Register

Register