§ 341 Begäran om förvärv av mark (Batteriet 9)

Utskrivet från: http://gotland.se/17555
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 341
Begäran om förvärv av mark (Batteriet 9)

AU § 273
KS2004/0427-25
- Almedalens Hotell/Ulf Nordlund 2004-10-06
- Byggnadsnämnden 2004-10-20 och 2004-11-03, § 314
- Tekniska nämnden 2004-10-20, §
- Ledningskontoret 2004-11-26
Ulf Nordlund har för Almedalens Hotells räkning begärt att få köpa mark invid hotellet för att uppföra en flygelbyggnad med fem rum samt förråd och garage. På området finns en liten byggnad som hotellet hyr av kommunen.

Byggnadsnämnden är positiv till erforderlig detaljplaneändring (och då av samtliga tre fastigheter inom kvarteret Batteriet 9). Tekniska nämnden tillstyrker framställningen.

Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska tillmötesgå begäran.
Kommunstyrelsens beslut
  • Gotlands kommun ställer sig positiv till en markförsäljning efter erforderlig planändring.

Register

Register