§ 340 Försäljning av fastigheten Visby Guldet 1

Utskrivet från: http://gotland.se/17554
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 340
Försäljning av fastigheten Visby Guldet 1

AU § 272
KS2004/0298-25
- Tekniska nämnden 2004-11-26
- Ledningskontoret 2004-11-30
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska sälja fastigheten Visby Guldet 1 för 910 000 kr till Ulf Gahm, Väte. Fastigheten ligger i Pilhagen och har disponerats av vårdförvaltningen. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om försäljning via mäklare. Bostadshuset på tomten är i behov av omfattande renovering. Bokfört värde: 96 kr.

Ledningskontoret tillstyrker försäljningen.
Kommunstyrelsens beslut
  • Fastigheten Gotland Visby Guldet 1 säljs till Ulf Gahm, Väte, för en köpeskilling av 910 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register

Register