§ 339 Försäljning av fastigheten Lärbro Angelbos 1:204

Utskrivet från: http://gotland.se/17553
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 339
Försäljning av fastigheten Lärbro Angelbos 1:204

AU § 271
KS2004/0511-25
- Tekniska nämnden 2004-11-26
- Ledningskontoret 2004-11-30
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska sälja fastigheten Lärbro Angelbos 1:204 (tidigare affärslokal) för 745 000 kr till Krister Hafdell och Helen Pettersson, Rute. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att den byggnad på fastigheten Lärbro Angelbos 1:6 som inte används som fritidsgård ska säljas. Försäljningen har skett via mäklare. Bokfört värde: ca 88 700 kr.

Ledningskontoret tillstyrker försäljningen.
Kommunstyrelsens beslut
  • Fastigheten Gotland Lärbro Angelbos 1:204 säljs till Krister Hafdell och Helen Pettersson, Rute, för en köpeskilling av 745 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register

Register