§ 334 Taxa för parkeringsavgifter

Utskrivet från: http://gotland.se/17552
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 334
Taxa för parkeringsavgifter

AU § 266
KS2004/0418-51
- Tekniska nämnden 2004-09-22
- Ledningskontoret 2004-10-29
- Arbetsutskottet 2004-11-16, § 250
Tekniska nämnden har föreslagit att gällande bestämmelser om parkeringsavgifter ska ändras och kompletteras.

NÄMNDENS FÖRSLAG: Ändringen avser parkeringsavgiften för timme (tidigare 5 kr per timme) som nu föreslås sättas till mellan 3 och 15 kr per timme. Avgiften för veckoparkering, 200 kr, och tvåveckorsparkering, 350 kr, är oförändrad. Nytt är avgifter för boendeparkering och nyttoparkering. För boendeparkering kan årskort (2 000 kr) eller månadskort (200 kr) köpas. Avgiften för ett nyttoparkeringskort som gäller under tre år sätts till 7 500 kr. Dessutom införs avgift för förnyelse av kort (150 kr) och avgift för utredning vid avslag på ansökan, 150 kr. Funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd är avgiftsbefriade vid parkering på plats reserverad för funktionshindrade.

Ledningskontoret ger en rättslig bakgrund och föreslår att förslaget tillstyrks. Förändringarna innebär också att gällande taxa för kommunala dispenser och parkeringstillstånd enligt trafiklagstiftningen ska upphävas. Kontoret framhåller att kommunfullmäktige har att besluta om grunderna för uttag av avgift för parkering på offentlig plats (lag 1957:259 om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.). Det är dock tekniska nämnden, såsom kommunens nämnd för trafikfrågor, som - i dylika fall - har befogenhet att reglera var parkeringen ska ske - d.v.s. att införa vissa särskilda trafikregler vilket sker genom att meddela lokala trafikföreskrifter (trafikförordning 1998:1276).

Det antecknas att tekniska nämnden, 22 september 2004, § 223, fattat principiellt beslut om att fr.o.m. 1 juni 2005 införa parkeringsavgift i Innerstaden, Östercentrum och ”Kajsarn” (delar av Östra Byrummet). I Innerstaden skulle biljettautomater sättas upp ”i princip” enbart på Södertorg och Stora Torget och nytto- och boendeparkering införas.
Kommunstyrelsens beslut
  • Förslaget återremitteras till tekniska nämnden och mot den bakgrunden rekommenderas tekniska nämnden att ompröva sitt beslut (september 2004) om på vilka platser avgift ska uttas.

Register

Register