§ 338 Försäljning av fastigheten Hangvar Flenvike 1:16

Utskrivet från: http://gotland.se/17551
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 338
Försäljning av fastigheten Hangvar Flenvike 1:16

AU § 270
KS2004/0510-25
- Tekniska nämnden 2004-11-26
- Ledningskontoret 2004-11-30
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska sälja del av fastigheten Hangvar Flenvike 1:16 för 650 000 kr till Stefan Lundgren, Hall. Beloppet motsvarar det som opartisk värderingsman åsatt. Fastigheten, som omfattar ca 51 ha, ligger vid Kappelshamnsviken, tämligen centralt, på vägen på Hall. (Strandområdet är dock kvar i kommunens ägo). Köparen avser att uppföra bostadshus åt sig själv och en liten stugby (mellan fyra och sex hus). Som förutsättning för köpet gäller att erforderlig fastighetsbildning genomförs och bygglov erhålls.

Ledningskontorettillstyrker försäljningen.
Kommunstyrelsens beslut
  • Fastigheten Hangvar Flenvike 1:16 säljs till Stefan Lundgren, Hall, för en köpeskilling av 650 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register

Register