§ 337 Markanvisningsavtal Dovhjorten 10

Utskrivet från: http://gotland.se/17550
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 337
Markanvisningsavtal Dovhjorten 10

AU § 269
KS2004/0473-25
- (Kommunstyrelsen 2004-03-25, § 63)
- Tekniska nämnden 2004-10-20, § 241
- Ledningskontoret 2004-11-26
Kommunstyrelsen beslöt (mars 2004) att anta anbud från Kastalen Fastighets AB:s avseende markanvisning för fastigheten Dovhjorten 10 i Visby. Tekniska nämnden fick i uppdrag att upprätta ett markanvisnings- (utvecklings)avtal och byggnadsnämnden föreslogs se över detaljplanen och pröva förutsättningarna för den verksamhet som presenterats i tävlingsförslaget (hotell- (kontor) och handelsverksamhet).

Tekniska nämnden har nu framlagt förslag till markanvisningsavtal. Avtalet gäller under två år inom vilken tid exploateringen ska påbörjas. Fastigheten avses säljas för 2,1 mnkr och förvärvet anpassas till byggstart. Avtalet specificerar bl.a. också vilken kommunal policy när det gäller vissa miljökrav som ska uppfyllas. Detaljplanearbetet har inletts för att möjliggöra centrumbebyggelse och underjordiskt garage.

Ledningskontoret tillstyrker godkännande.

Jäv: Göran Örtbrant (m) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
  • Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal mellan Gotlands kommun och Kastalen Fastighets AB godkänns.

Register

Register