§ 333 Detaljplan Eksta Käbbe3:1. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/17549
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 333
Detaljplan Eksta Käbbe3:1. Utställning

AU § 265
- Förslag till detaljplan 2004-06-03
- Ledningskontoret 2004-11-23
Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för fastigheten Eksta Käbbe 3:1. Syftet med planen är att möjliggöra byggande av friliggande småhus för permanentbebyggelse: 12 tomter på mellan 2 000 och 2 500 kvm som medger uppförande av källarlösa envåningshus på högst 150 kvm. Planområdet ligger efter en mindre avtagsväg från vägen mellan Käbbe och havet (Vavle), ca 550 meter från havet. Där finns redan bl.a. sju avstyckade tomter för fritidshus. En mindre del av planområdet ligger inom riksintresseområdet, något som i planförslaget inte ansetts störa det rörliga friluftslivets behov eller landskapsbilden. Länsstyrelsen har under samrådet gett uttryck för en annan uppfattning och ansett att planens syfte bör ges en annan inriktning. Planen medför inga kommunala investeringar.

Kommunstyrelsen lämnade planförslaget utan erinran under samrådet.

Ledningskontoret föreslår att förslaget lämnas utan erinran och kommenterar den förändring av syftet som skett efter samrådsförslaget, där syftet angavs till främst fritidsboende. Kontoret hänvisar till kommunens policy att lämplighetsprövningen för permanenthus och fritidshus ska ske likartat och baseras på samma grundkrav. Även om förväntningarna på infrastruktur m.m. kan vara högre, om kommunen i detaljplan fastlagt att området är lämpat för permanentboende, torde planens inriktning i praktiken inte påverka kommunens åtaganden.

Register

Register