§ 332 Detaljplan Visby Fiskmåsen 2 m.fl. Förnyad utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/17548
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 332
Detaljplan Visby Fiskmåsen 2 m.fl. Förnyad utställning

AU § 264
- Förslag till detaljplan 2004-10-13
- Kommunstyrelsen 2004-09-14, § 250
- Ledningskontoret 2004-11-30
Byggnadsnämnden har ställt ut förslag till detaljplan för fastigheten Visby Fiskmåsen 2 m.fl. för förnyad granskning, eftersom planförslaget reviderats på ett sådant sätt att ett förnyat utställningsförfarande bedömts erfordras. Planen ska möjliggöra byggande av främst bostäder men även kontor och hotell. Ändringarna har bl.a. medfört att planen nu omfattar 142 i stället för 153 lägenheter.

Ett högsta våningstal har införts och den högsta tillåtna taknockshöjden har sänkts en våning. De fyra högsta husen får byggas i fyra i stället för fem våningar och de hus som ligger närmast kv. Näktergalen i två i stället för tre våningar. Även om höjden sänkts, påverkas ändå i viss utsträckning upplevelsen av domkyrkan och ringmuren från havet. Stadsarkitektkontoret anser dock att de värden som riksintresset omfattar inte påtagligt skadas. Synpunkter under utställningen och vidtagna ändringar framgår av Utlåtande 1 från granskningen.

Under utställningen vidhöll länsstyrelsen avstyrkandet från samrådet, eftersom den planerade bebyggelsen ansågs innebära en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Länsstyrelsen erinrade om dess skyldighet att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen, om det kan befaras att ett dylikt riksintresse inte tillgodoses. Fortsatta studier hade lett länsstyrelsen till bedömningen att skadan på riksintresset snarare var större än vad samrådsunderlaget visade. Utöver den planerade bebyggelsens påverkan på upplevelsen av Visby domkyrka kunde nu även läggas påverkan på upplevelsen av den östra muren och dess torn.

Kommunstyrelsen tillstyrkte det förra planförslaget (september § 250) men ansåg att kravet på energiåtgång borde preciseras. Stadsarkitektkontoret bemöter synpunkten. Planbeskrivningen har förtydligats.

Ledningskontoret redogör för några planrevideringar och vilka kommunala åtaganden som planen medför och föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.
Kommunstyrelsens beslut
  • Planförslaget lämnas utan erinran.

Register

Register