§ 331 Ombyggnad Förrådet 3; finansiellt igångsättningstillstånd

Utskrivet från: http://gotland.se/17547
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 331
Ombyggnad Förrådet 3; finansiellt igångsättningstillstånd

KS 2004/0574-04
- Tekniska förvaltningen granskningsPM 2004-12-14
Tekniska nämnden har begärt finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnad av förvaltningens lokaler på Skarphäll (kv. Förrådet 3). Kostnaden, ca 5 mnkr, finansieras med medel i budget 2004.

Bakgrunden är rivningen av f.d. ICA-lagret för att ge plats åt kongresshallen. Där har vissa verksamheter haft temporära lokaler, en del ditflyttade efter branden i kv. Melonen.

Tekniske direktören Per Lindskog föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
  • Finansiellt igångsättningstillstånd beviljas.

Register

Register