Information, bilaga

Utskrivet från: http://gotland.se/17545
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16
INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR

Kommunstyrelsen 16 december 2004, § 361
Handlingarna finns samlade i pärm vid sammanträdet
Vindkraft utanför Näsudden
Efter att regeringen tidigare beslutat tillåta verksamheten har miljödomstolen gett Vindkompaniet tillstånd att anlägga och driva vindkraftanläggning om 16 aggregat i havet utanför Näsudden. Dom 2004-11-11.

Ja till Montessori
Skolverket har godkänt Gotlands Montessori-Friskola som en fristående grundskola. Godkännandet avser årskurserna 7-9 och gäller fr.o.m. 1 juli 2005 under förutsättning att skolan startar senast när läsåret 2006/2007 börjar. Beslut 2004-12-01.

Konsumentskydd vid byggfel
Genom ändringar i flera lagar stärks konsumentskyddet när det gäller småhusentreprenader. Ändringarna berör kommunerna genom att byggnadsnämnderna ska kontrollera att det finns färdigställandeskydd och en byggfelsförsäkring innan bygget startar. Information från kommunförbundet i cirkulär 2004:92.

TBV + Sensus är sant
Studieförbunden TBV och Sensus har beslutat att gå samman den 4 oktober 2004. TBV har upphört. Kommunförbundet informerar om hur kommunerna kan förfara med sina bidrag. Information från kommunförbundet i cirkulär 2004:93.

Oro för centralisering
Sveriges Skolledarförbund uttrycker i brev oro för den föreslagna centraliseringen av administrativ personal som det menar får negativa konsekvenser för rektorernas arbetsbörda. 2004-12-01.

Bevara SOS-centralen på Gotland
Listor med namnunderskrifter under rubriken ”Bevara SOS-centralen på Gotland” som överlämnats vid uppvaktning hos kommunstyrelsens ordförande.

Register

Register