2004-12-16, §§ 331-361

Utskrivet från: http://gotland.se/17541
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-12-16

Register

Register

Regionstyrelsen 2004-12-16
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum,
Tid: kl 9.00-10.45
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c),
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk

Datum för anslags uppsättande: 2004-12-23
Datum för anslags nedtagande: 2005-01-14