Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vindkraft

Gotland har en stor produktion av el från vindkraft. Det är Länsstyrelsen som i de flesta fall är den prövande myndigheten för vindkraft. Men för att få tillstånd för uppförande av vindkraftverk på Gotland krävs också att Region Gotland ger sitt godkännande. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller om prövningen för vindkraft.

I de fall vindkraften är anmälningspliktig verksamhet, enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), tar Region Gotland emot och handlägger anmälningar för uppförande och drift av dessa vindkraftverk utifrån miljöbalkens bestämmelser. Parallellt med denna handläggning sker då också en bygglovsprövning.

Vindkraftverk är alltid tillståndspliktiga enligt miljöbalken om dessa kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När Region Gotland får in en anmälan görs en bedömning om den sökta verksamheten kan antas medföra en sådan påverkan och därmed är tillståndspliktig.

Behöver du veta hur det fungerar med tillstånd för vindkraft finns Vindlov på Energimyndighetens hemsida med information om bland annat prövningsprocessen.

Behöver du söka bygglov för att uppföra ett vindkraftverk?

Kontakta kundtjänst för att få stöd och hjälp om vad som gäller i just ditt ärende. 

  • Bygglov enligt plan- och bygglagen krävs inte för vindkraftverk som har tillstånd enligt miljöbalken.
  • Vindkraftverk som inte har tillstånd enligt miljöbalken är bygglovspliktiga enligt PBL, med undantag av vindkraftverk med en vindturbin, vars diameter är mindre än tre meter och att verket har en totalhöjd som understiger 20 m, samt att verket placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är längre än verkets totalhöjd.
  • Vindkraftverk som monteras fast på en byggnad är alltid bygglovspliktiga.
  • Kommunen ska även ta ställning till om detaljplan behövs eller inte. Lämplighetsprövning av vindbruk ska ske genom detaljplan endast om verken ska uppföras i område med stor efterfrågan på mark för byggnader eller för anläggningar (exempelvis vindkraftverk).
  • Parallellt tar kommunen också emot och behandlar anmälningar enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftsanläggningar.
  • Slutligen ska kommunen även hantera bygganmälan enligt plan- och bygglagen, vilken är obligatorisk för alla vindbruksanläggningar.