Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vindkraft

Det har skett en kraftig utbyggnad av vindkraft de senaste åren – i Sverige och på Gotland. Det är länsstyrelsen som i de flesta fall är den prövande myndigheten för vindbruk. Men för att få tillstånd för uppförande av vindkraftverk på Gotland krävs att också att Region Gotland ger sitt godkännande. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller om prövningen för vindkraft.

Vindkraftverk är alltid tillståndspliktiga enligt miljöbalken om dessa kan antas medföra betydande miljöpåverkan, och Region Gotland tar emot och behandlar anmälningar för uppförande av vindbruksanläggningar.

Behöver du söka bygglov för att uppföra ett vindkraftverk?

Från och med 2009 gäller ny lagstiftning för prövning av vindbruk. Ändringar har gjorts i både miljöbalken och i plan- och bygglagen, syftet med ändringarna är att förenkla och förkorta prövningsprocesserna för de sökande. Kontakta Bygglovs kundtjänst för att få stöd och hjälp om vad som gäller i just ditt ärende. 

  • Bygglov enligt plan- och bygglagen krävs inte för vindkraftverk som har tillstånd enligt miljöbalken.
  • Vindkraftverk som inte har tillstånd enligt miljöbalken är bygglovspliktiga enligt PBL, med undantag av vindkraftverk med en vindturbin, vars diameter är mindre än tre meter och att verket har en totalhöjd som understiger 20 m, samt att verket placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är längre än verkets totalhöjd.
  • Vindkraftverk som monteras fast på en byggnad är alltid bygglovspliktiga.
  • Kommunen ska även ta ställning till om detaljplan behövs eller inte. Lämplighetsprövning av vindbruk ska ske genom detaljplan endast om verken ska uppföras i område med stor efterfrågan på mark för byggnader eller för anläggningar (exempelvis vindkraftverk). Kommunen ska ta emot och behandla anmälningar enligt miljöbalken för uppförande av vindbruksanläggningar.
  • Slutligen ska kommunen även hantera bygganmälan enligt plan- och bygglagen, vilken är obligatorisk för alla vindbruksanläggningar.

Läs mer om vad som gäller för vindbruk på Gotland här: