Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Värmepumpar

Värmepump kan vara ett miljövänligt uppvärmningssystem om den är korrekt installerad och placerats på lämplig plats. Tänk på att välja ett miljövänligt system, med avseende på köldmedia, smörjmedel, andra kemikalier och bullernivåer. Här kan du läsa om vad som gäller för din värmepump beroende på om du vill installera den inom eller utanför vattenskyddsområde.  

E-tjänst för ansökan om värmepump

 

Tillståndsplikt gäller för alla värmepumpar förutom luftvärmepump. 

Från 1 april 2022 gäller tillståndsplikt (anmälningsplikt gäller innan) för värmepump för uttag av energi ur jord, berg, grundvatten eller ytvatten.  

Detta införs enligt uppdateringen av våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som antogs av Regionfullmäktige 13 december 2021. Läs här för mer information. 

Använd vår e-tjänst (ovan) för att ansöka om tillstånd för din installation av värmepump.

Observera att de som redan anmält eller fått anmälningsbeslut för energibrunn kommer inte att beröras även om brunnen utförs efter 1 april.  

Luftvärmepump ej prövningspliktigt men ta hänsyn för buller. 

Värmepumpar för luft/luft eller luft/vatten behöver du inte vare sig tillstånd för eller anmäla. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller dock alltid. Det är du som verksamhetsutövare som har yttersta ansvaret för att olägenhet inte uppstår. 

Du ska därför alltid beakta placeringen av utedelen så att det inte blir en bullerolägenhet för dina grannar. Bullret får inte överskrida 40 dB hos din närmaste granne. För alltid en dialog med grannen för att undvika onödiga konflikter. 

Vattenskyddsområde 

I de flesta vattenskyddsområden(VSO) är det förbjudet att inrätta ny energibrunn. Jordvärme godtas i vissa VSO medan det är förbjudet i andra. Ska du ändra/utöka din anläggning kan det krävas en prövning. Läs i vattenskyddsföreskrifterna för ditt område vad som gäller för just din fastighet. 

Ligger min fastighet inom ett vattenskyddsområde?  

 Här hittar du en karta som visar vattenskyddsområden på Gotland.  

Specifika regler för Visby innerstad

Inom Visby Innerstad krävs tillstånd för borrning även från Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen.  

I innerstan finns även möjlighet att i vissa områden ansluta till fjärrvärme. Kontakta GEAB för mer information.  

Vad behöver jag tänka på om jag vill installera en värmepump?  

Det är flera saker som är viktiga att tänka på när du vill installera en värmepump.

 

  • Om du planerar en jordvärme, energibrunn eller annan tillståndspliktig värmepumpsanläggning (enligt ovan), skicka in din ansökan i god tid innan anläggandet. Du måste också invänta ditt tillstånd innan arbetet påbörjas. 
  • Välj en värmepump med lågt källbuller och välj den plats på tomten där den stör så lite som möjligt. Prata också med dina grannar innan du installerar din pump.
  • Det är alltid du som sökande som har yttersta ansvaret för att de uppgifter du lämnar är korrekta.
  • För att få reda på var omgivande avlopp, brunnar samt övrigt av värde finns måste man oftast åka ut på plats. Detta behövs även för att verifiera uppgifterna som du fått av någon annan. Om du inte har möjlighet hör gärna med din brunnsentreprenör om de kan göra det åt dig. Fråga också dina grannar. 
  • Kolla upp om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas av eventuella köldmedier som kan ha negativ påverkan på miljön.  
  • När du skrotar din värmepump ska freonet omhändertas som farligt avfall, även andra och äldre typer av köldbärarvätskor ska omhändertas. Det är därför viktigt att köldbärarkretsen töms när pumpen tas ur bruk. Kontakta kylentreprenörer för mer information om freonomhändertagande.

Mer information 

Länkar