Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Värmepumpar

Värmepump kan vara ett miljövänligt uppvärmningssystem om den är korrekt installerad och placerats på lämplig plats. Tänk på att välja ett miljövänligt system, med avseende på köldmedia, smörjmedel, andra kemikalier och bullernivåer. Här kan du läsa om vad som gäller för din värmepump beroende på om du vill installera den inom eller utanför vattenskyddsområde. 

Anmäl installation av värmepump 

Använd vår e-tjänst för att anmäla din installation av värmepump. 

Inom vattenskyddsområden gäller: 

  • Du behöver söka tillstånd för att installera en värmepump
  • Energibrunnar tillåts inte enligt lokala anvisningarna 
  • Du behöver inte söka tillstånd för att installera luftvärmepump

Utanför vattenskyddsområde gäller: 

  • Du behöver söka tillstånd för eller anmäla alla värmepumpar oavsett hur värmen ska utvinnas.

Ligger min fastighet inom ett vattenskyddsområde? 

 Här hittar du en karta som visar vattenskyddsområden på Gotland. 

Vad behöver jag tänka på om jag vill installera en värmepump? 

Det är flera saker som är viktiga att tänka på när du vill installera en värmepump. 

  • Välj en värmepump med lågt källbuller och välj den plats på tomten där den stör så lite som möjligt. Prata också med dina grannar innan du installerar din pump. 
  • Kolla upp om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas av eventuella köldmedier som kan ha negativ påverkan på miljön. 
  • När du skrotar din värmepump ska freonet omhändertas som farligt avfall, även andra och äldre typer av köldbärarvätskor ska omhändertas. Det är därför viktigt att köldbärarkretsen töms när pumpen tas ur bruk. Kontakta kylentreprenörer för mer information om freonomhändertagande.

Specifika regler för Visby innerstad

Inom Visby Innerstad krävs tillstånd för borrning från Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. I innerstan finns även möjlighet att i vissa områden ansluta till fjärrvärme. Kontakta GEAB för mer information.