Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Värmepumpar

Värmepump kan vara ett miljövänligt uppvärmningssystem om den är korrekt installerad och placerats på lämplig plats. Tänk på att välja ett miljövänligt system, med avseende på köldmedia, smörjmedel, andra kemikalier och bullernivåer.

Buller

Vid installation av en luftvärmepump är det viktigt att tänka på risken för bullerstörning, välja en värmepump med lågt källbuller. Där tomterna är små och det är nära till grannar bör placeringen av värmepumpen noga övervägas, anlita en fackman för att utreda lämpligast placering om det finns risk för bullerstörning. Samråda alltid med dina grannar innan installation.

Miljö

En del värmepumpar kan innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätska som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ned i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt.

Borrhål i berggrunden kan innebära en föroreningsrisk, det är därför viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas.

Skrotning

Vid skrotning av värmepumpar ska freonet omhändertas som farligt avfall. Även äldre typer av köldbärarvätskor kan vara miljöfarliga och ibland mycket giftiga, exempelvis etylenglykol samt vissa typer av tillsatser som kromater. Det är därför viktigt att köldbärarkretsen töms när pumpen tas ur bruk. Kontakta kylentreprenörer för mer information om freonomhändertagande.

Tillståndsplikt och anmälan

Inom vattenskyddsområde gäller tillståndsplikt för värmepumpar. Jordvärme tillåts under vissa förutsättningar medan energibrunnar inte tillåts enligt de lokala anvisningarna. Luftvärmepumpar är tillåtliga och kräver inte anmälan eller tillstånd.

Utanför vattenskyddsområde gäller att alla värmepumpar, utom luftvärmepumpar ska anmälas till miljö- och byggnämnden enligt miljöbalken. Det gäller oavsett om värmen skall utvinnas ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Kontakta regionens miljökontor om ni är osäkra på vad som gäller för Ert område.

Specifika regler för Visby innerstad

Inom Visby Innerstad krävs tillstånd för borrning från länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. I innerstan finns även möjlighet att i vissa områden ansluta till fjärrvärme. Inom tätbebyggda områden bör i första hand bör det uppvärmningsalternativet väljas om det finns tillgängligt. GEAB kan ge dig mer information om detta.