Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enskilt vatten och avlopp

Varje kommun har ansvar för att lösa VA-frågan med hänsyn till människors hälsa och miljön. Region Gotland är inte skyldig att trygga VA-försörjningen för alla som bor på Gotland, utan områden som saknar kommunalt VA måste lösa vatten- och avloppsfrågan genom enskilda eller gemensamma anläggningar.

Eget avlopp

Du som har enskilt avlopp är skyldig att se till att avloppsanläggningen uppfyl­ler de krav lagen ställer och att den fungerar som den ska. Anläggningen ska dessutom vara godkänd av miljö- och byggnämnden. En avloppsanläggning som saknar tillstånd är olaglig. För att få göra ett nytt avlopp eller förändra ditt gamla avlopp behöver du göra en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden.

Lämna din ansökan i god tid för att kunna få ditt tillstånd innan arbetet påbörjas.

Egen brunn

Har du egen brunn och vattnet är dåligt kan det vara ditt avlopp som förorenar vattnet. Du ansvarar själv för att prover tas på vattnet om du har egen brunn.