Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avfallshantering

Här hittar du information om företagsavfall, hemkompostering, latrin- och slamtömning med mera. Följ länkarna på sidan för mer information.

Miljö- och hälsa arbetar med tillsyn mot verksamheter. 

Om du vill ha information kring avfallshantering som privatperson eller kund ber vi dig kontakta Teknikförvaltningen: 

Anmäl din hemkompost till oss 

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till oss på Region Gotland. Använd vår e-tjänst för att anmäla din hemkompost:

Här kan du läsa mer om kompostering på Gotland: 

Rapportera farligt företagsavfall till Naturvårdsverket 

Företag har ansvar för det avfall som uppkommer i verksamheten och som inte är jämförbart med hushållsavfall. Från den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om det farliga avfallet digitalt till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.  Rapporteringskraven gäller alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall (exempelvis spillolja, lysrör, batterier, färgrester, asbest)
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall 
  • behandlar farligt avfall

Du som företagare rapporterar in dina uppgifter om farligt avfall direkt till Naturvårdsverket. 

Eldning av avfall

Mindre mängder trädgårdsavfall kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen. I övrigt är det inte tillåtet att elda sitt avfall. 

Eldning av annat avfall än trädgårdsavfall är inte tillåten eftersom röken kan innehålla ämnen som är skadliga för miljö och närboende människors hälsa. 
 
Att lämna sitt trädgårdsavfall till återvinningscentralen är gratis för privatpersoner och materialet kommer då till användning som bränsle. Här hittar du Gotlands återvinningscentraler: