BUN § 57

Utskrivet från: http://gotland.se/15962

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 57.
Budget 2005

Dnr 2004/058-04
Kommunfullmäktige hade 2004-06-23 behandlat nämndernas förslag till budget 2005 och flerårsplan 2005-09. ( Kf § 86). Bl a fattade kfm följande beslut gällande BUN:

Inriktningsbeslut BUN
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i dialog genomföra en ny skolorganisation med färre skolenheter för att säkerställa en god kvalitet i utbildningen och parera det vikande elevunderlaget i grundskolan.

a. Driftbudget 2005
Utgångspunkter:
1. I princip oförändrade budgetramar.
2. Strukturella besparingar ska genomföras fullt ut.
3. Personalpolitiska målet -200 årsarbetare genomförs och fördelas.
4. Inriktningsbeslut och riktade omställningsmedel till HSN, SON och BUN.
5. Lönekompensation men ingen priskompensation (förutom för vissa interna enheter).
6. Beredskap för förändring p g a osäkra skatteprognoser och vårproposition.

BUN
Ramökning 2005    Strukturell besparing 2005    Strukturell besparing 2006
10 mkr 10 mkr 10 mkr

b. Investeringsbudget
Enligt förslaget uppgår BUNs investeringsbudget till 41 050 tkr för år 2005, varav 26 050 tkr avser byggnader och 15 000 tkr avser maskiner och inventarier:
 

 

2005

2006

BUN

Gymnasieprojektet etapp 4

125

400

 

Lännaskolan

11 000

12 000

 

Lännaskolan, utrustning

1 000

1 000

 

Kräklingbo skola

2 500

5 500

 

Endre skola

2 000

 

 

Endre skola, utrustning

150

 

 

Tjelvarskolan

1 700

 

 

Tjelvarskolan, utrustning

75

 

 

Nya förskoleavdelningar

4 000

 

 

Nya förskoleavd, utrustn

500

 

 

Förskola A7

 

 

 

Verksamhetsanp skollokaler

3 000

3 000

 

Maskiner och inventarier

15 000

 BUNs arbetsutskottets hade 2004-05-26 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2004-09-06 redovisa en översiktlig analys och ett preliminärt förslag till internbudget 2005.

c. Strategiska fokusområden
Kommunstyrelsen har fattat beslut om införandet av s k "Styrkort" i den strategiska planeringen och budgetprocessen (Kf § 04/86). Beslutet innebär bl a att samtliga nämnder skall inlämna åtgärdsplaner för nedanstående strategiska fokusområden.
En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och unga
Tillväxt och befolkningsökning genom bl a:
höjd utbildningsnivå, bostadsbyggande, infrastruktur, marknadsföring och företagande
Nämnderna ska också redovisa åtgärdsplaner för styrkortets fem perspektiv (Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare och ledare, Processer samt Samhälle).
BUNs arbetsutskott hade vid sitt sammanträde 2004-08-25 i samråd med förvaltningens ledningsgrupp diskuterat ärendet.

---
Vid BUN-sammanträdet lämnade ekonomichefen Elisabeth Österdahl en översiktlig analys samt en ingående redovisning över förändringar i antalet barn och elever inom de olika skolformerna under de kommande åren.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. a.  Driftbudget

  1.        BUN anhåller om ramförstärkning om 5,3 mkr, avseende ökad efterfrågan och nyttjandegrad inom förskoleverksamheten

  2.        I övrigt skall ärendet behandlas vid BUN-sammanträdet 04-10-13

   

  b.  Investeringar

  1.        Förskoleavdelningar i Burgsvik, Endre och Fole.

   BUN begär tilläggsanslag för tillbyggnad av förskoleavdelningar i Burgsvik, Endre och Fole. Beloppen preciseras när upphandlingen genomförts.

  2.        Förskola i Vibble:

  Planeringen inriktas mot att förskolan byggs ut med 2 avdelningar under åren 2005-2006. BUN anhåller att Tekn förvaltningen genomför förprojektering enligt ovan.

  3.        Matsal för elever vid Christopher Polhemsgymnasiet, kv Hackspetten:

  Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera ärendet för behandling i BUNs arbetsutskott 2004-09-22

   

  c.    Strategiska fokusområden

  Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa ärendet enligt KS anvisningar