BUN § 58

Utskrivet från: http://gotland.se/15961

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 58.
Remiss, ansökan om utökning av fristående grundskola, Hassela Gotland

Dnr 2003/014-63


Hassela Gotland AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av utökning av den nuvarande fristående grundskolan i Gotlands kommun fr o m läsåret 2005/2006.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § och 1 a kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 augusti 2004 (Skolverket den 15 september 2004).

Ansökan avser en utbyggnad av den nuvarande verksamheten med ytterligare tre skolår, 4-6. Skolan riktar sig enligt ansökan i första hand mot ungdomar som är inskrivna och boende på Hassela Gotland AB:s behandlingshem.

Förvaltningschef Lars Danielson anför i förslag till yttrande bl a följande:

K A Westerbergskolan har sedan 1998 bedrivit en viktig verksamhet som tillgodosett ett utbildningsbehov för en viss elevgrupp. K A Westerbergskolan utgör ett enligt BUNs arbetsutskotts mening ett välfungerande och angeläget komplement till det kommunala skolväsendet på Gotland.

Ansökan avser en utbyggnad av den nuvarande verksamheten med ytterligare tre skolår, 4-6. Skolan riktar sig enligt ansökan i första hand mot ungdomar som är inskrivna och boende på Hassela Gotland AB:s behandlingshem. Men arbetsutskottet konstaterar att det av ansökan inte framgår hur många elever utökningen avser. Den är således ofullständig i detta viktiga avseende. Vid kontakt med skolan har muntligen uppgivits att det beräknade antalet elever i de årskurser som ansökan avser maximalt kommer att uppgå till totalt 5 elever. BUNs arbetsutskott förutsätter att K A Westerbergskolan kompletterar ansökan på denna punkt. Under förutsättning att så sker och att den muntligen lämnade uppgiften (max 5 elever) är korrekt ställer sig BUNs arbetsutskott positivt till ansökan.

BUNs arbetsutskott föreslår med ovanstående reservationer att kommunstyrelsen i Gotlands kommun tillstyrker den aktuella ansökan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som BUNs yttrande i ärendet.