BUN § 63

Utskrivet från: http://gotland.se/15956

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 63
Pilotverksamhet, skolans styrning

Dnr 2004/095-60

Hans-Erik Persson,  Skolsektionen vid Svenska Kommunförbundet, anför i en PM 2004-08-18 bl a följande:

"Rollfördelningen mellan staten och kommunerna har fortlöpande förändrats och främst under de senaste årtiondena har frågorna om barnens och ungdomarnas skolformer varit föremål för utredningar och beslut om förändringar. Statens ambitioner att tydliggöra det kommunala ansvaret ( kommunaliseringen av skolan ) och samtidigt fördjupa målstyrningen är genomgående inslag i den reformering som skett de senaste 15 åren.

 

Den rätt snabba och omfattande reformeringen har samtidigt inneburit betydande påfrestningar på styrsystemen och även inneburit att reformeringen inte alltid förmått ske med samtidigt fokus på behovet att systematik och konsekvens. Vissa reformer har genomförts så att de fungerat hämmande på utvecklingen av delvis genomförda beslut.

 

I kommunerna har dessa problem inte sällan kommit att uppfattas som en otydlighet i styrsystemet och i rollfördelningen mellan staten och kommunerna. Förväntningarna på den kommitté som utsågs för att göra en parlamentarisk översyn av skollagstiftningen var således stora. Inte enbart hos skolhuvudmännen utan även bland andra intressenter. Skollagskommitténs arbete kom att präglas av dess sammansättning och när kommittén lade fram sitt betänkande 2003 uppstod en besvikelse ute i kommunerna över att förslaget till så begränsad del förmått fånga in de centrala behoven av bättre anpassning av lagen och dess styrsystem till den faktiska verklighet som utvecklats i kommuner och skolor.

 

Den omfattande remissverksamheten ute i kommunerna och engagemanget via Svenska Kommunförbundet visade att den s k adressatfrågan d v s frågan om kommunens roll engagerade nästan alla skolhuvudmän. När förslaget remissbehandlats aktualiserade vissa kommuner tanken på att ansöka om försöksverksamhet med en adressatmodell för skolan på samma sätt som övriga lagar som styr kommunernas roll i välfärdspolitiken. D v s att hela uppdraget riktas direkt till kommunen som i sin tur fördelar ansvar-resurser-befogenheter ut i förvaltningar och enheter på det sätt som är brukligt i huvuddelen av den kommunala verksamheten. Allt inom ramen för den nationellt likvärdiga skolan.

Med stöd från Svenska Kommunförbundet ( skolsektionen ) har ca 45 kommuner visat intresse för en fördjupad studie av och en ev prövning av dispensfrågan i den egna kommunen".

?

Svenska kommunförbundet är berett att stödja den process som kan komma att fortsätta ( även med kommuner som ännu inte uttalat intresse eller deltagit 23 juni ) och formerna för och innehållit i den processen får bli en fråga i det fortsatta arbetet.

 

Kommuner som är intresserade att delta i det fortsatta arbetet inbjuds att senast 10 september meddela detta till Sv Kommunförbundet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att inge intresseanmälan för deltagande i pilotverksamheten.