BUN § 65

Utskrivet från: http://gotland.se/15954

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-09-06

BUN § 65
Delegations- och anmälningsärenden

Delegations- och anmälningsärenden
Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.


Anmälningsärenden

1. Inbjudan till Den Stora Utmaningen, Rikskonferens kring Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom. Örebro 10-11 september 2004.

2. Inbjudan från Gotlandsidrotten till seminariet Idrott och skola i samverkan; Pumas hörsal 2004-09-16, kl 18.30

3. 04-04-26 Kf § 61; Bokslut 2003, årsredovisning

4. 04-04-26 Kf § 65; Motion ang medborgarinformation om skolfrågor

5. 04-04-26 Kf § 69; Sammanträdesdagar Kfm 2005

6. 04-05-03 Sv Kommunförbundets cirkulär 2004:37 ang proposition 2003/04:140 om gymnasieskolan Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan.

7. 04-05-15 Information från RSG ang ”SP-Baltica”, ett samarbetsprojekt med Högskolan och utbildningsväsendet i Baltikum. dnr 2004-079-64

8. 04-05-17f Ksau § 115; Strategisk plan och budget 2005-2007.

9. 04-05-24 Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse ang driftbidrag för den enskilda förskolan Riddarsporren. Dnr 2003/117-88

10. 04-05-24 Myndigheten för skolutvecklings tack för gott samarbete kring projektet ENIS -europeiskt nätverk för innovativa skolor.

11. juni 2004 Rapport från Eva Hammarstedt och Stellan Moon ang Studie- och yrkesvägledning i samverkan på Gotland.

12. 04-06-01 Skolverkets beslut ang anmälan om bristande tillsyn av grundskoleelev, Eskelhems skola. Dnr 2004/055-63

13. 04-06-02 LK:s protokoll från Samverkan 2004-06-02.
14. 04-06-07 Sv Kommunförbundets cirkulär 2004:44 ang avtal om kopiering i skolorna lå 2004/05.

15. 04-06-08 Skolverkets beslut ang anmälan om grundskolelevs behov av särskilt stöd, Eskelhems skola. Dnr 2004/056-63

16. 04-06-08 Brev frånb LK ang bildandet av ”Världsarvskommitté” på Gotland.

17. 04-06-08 Skolverkets beslut ang information till vårdnadshavare, Eskelhems skola. Dnr 2004/056-63

18. 04-06-09 Arbetsmiljöverkets skrivelse ang fortsatt handläggning av ärendet ang luftkvalitet i skolor och förskolor. Dnr 2002/060-22

19. 04-06-10 Skolverkets beslutsmeddelande ang ansökan om utlandsförlagd APU. Dnr 2004/079-64

20. 04-06-10 Myndigheten för skolutvecklings reviderade beslutsmeddelande ang statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2004. Dnr 2003/085-65

21. 04-06-11 Cirkulär A 04:27 från Landstingsförbundets förbundsstyrelse ang remissen Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29)

22. 04-06-15 Beslut från Länsstyrelsen , Gotlands län, ang medel för genomförande av SYO-mässa 2004 (40 tkr beviljat). Dnr 2003/046-69

23. 04-06-15 Lena Celions yttrande ang Regionala Utvecklingsteamets fråga ang Länsdans på Gotland. Dnr 2003/083-69

24. 04-06-16 TN § 152; Entreprenadupphandling, tillbyggnad av Eskelhems skola

25. 04-06-16 TN § 153; Entreprenadupphandling, tillbyggnad av Fole skola

26. 04-06-16 TN § 180; Förskola på A7-området. (Projekteringen avbryts)
27. 04-06-17 KS § 185; Vuxenutbildning i Fårösund.

28. 04-06-17 Rapport från plan- försörjningschef Freddy Sirland ang TN:s beslut att förkasta inkomna anbud på förskolorna i Burgsvik, Endre och Fole.

29. 04-06-17 Skrivelse från föräldrar till barn på Murklan ang personalsituationen vid förskolan. Dnr 2004/075-88

30. 04-06-18 Myndigheten för skolutvecklings skrivelse ang det utvidgade rekryteringsbidraget – kombinationsutbildning.

31. 04-06-21 Skolverkets redovisning av statsbidrag till personalförstärkningar bidragsåret 2003/04. Dnr 2003/054-02

32. 04-06-22 Pressmeddelande ang planering av förskola på A7-området i Visby.

33. 04-06-22 Inbjudan från Unga Örnar att bevittna världsrekordförsök 9 juli vid Gustavs i Fröjel.

34. 04-06-22 Öppet brev till ledamöterna i kfm ang nedläggning av Hejde skola, Dnr 2003/017-60

35. 04-06-23 Sv Kommunförbundets cirkulär 2004:52 ang Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006.

36. 04-06-23 Utv avdelningens uppföljning av ungdomars resandevanor m h t ”Bussiga kortet”

37. 04-06-23 Kf § 85; Tertialrapport 1/2004. Dnr 2004/074-04

38. 04-06-23 Kf § 86; Strategisk plan och budget 2005-07

39. 04-06-23 Kf § 99; Fyllnadsval efter BUN-ledamoten Lovisa Nilsson (c). Ny ledamot är Inger Rosén (c), Tomase, Lokrume, 621 74 Visby.

40. 04-06-24 Plan- och försörjningschef Freddy Sirlands svar på Arbetsmiljöinspektionens inspektionsmeddelande med dnr 203022-69.

41. 04-06-29 Inbjudan från Myndigheten för Skolutveckling att söka statligt stöd för utbildning av vuxna år 2005. Dnr 2004/082-65

42. 04-07-01 Stadsarkitektkontorets förslag till detaljplan för Västerhejde 1:489, jämte t f förvaltningschef Jan Svenssons yttrande. Dnr 2004/085-29

43. 04-07-02 Skrivelse till förvaltningschef Lars Danielson från rektor Ulla Johansson, Klinte n:a ro.

44. 04-07-06 Kungörelse från BN att förslag till detaljplan över Visby Norr 1:30 (Brömsebrolunden) finns utställt för allmänhetens synpunkter (senast 2004-08-27) Dnr 2004-009-21

45. 04-07-06 Sv ESF-rådets bekräftelse på inkommen ansökan till Gemenskapsinitiativet Equal. Dnr 2004/084-69

46. 04-07-13 Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Romaskolan. AMV dnr AIST 2004/20439.

47. 04-07-19 Inbjudan till nationellt seminarium Kustkultur och kustutveckling 17-18sep, Stjärnholm

48. 04-07-27 Ansökan om medel från En Rökfri Generation jämte t f förvaltningschef Per Westholms svar.

49. 04-08-03 Riktlinjer för Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUC) – samverkan mellan skola och högskola på Gotland.

50. 04-08-09 Lars Danielsons yttrande över förslag till detaljplan Västerhejde Vibble 1:2

51. 04-08-13 Information om utställning ”Border Stories – tio flyktingar, tio historier”.

52. 04-08-13 Tidningen MOTGIFT Magazine 1

53. 04-08-18 Skrivelse från Arbetsmiljöverket med begäran om komplettering av svar ang arbetsmiljö inomförskolan. Dnr BUN 2003/022-69

54. 04-08-19 Skrivelse från Lars Danielson ang Marte Meo vägledare. Dnr BUN 2004/025-61

55. 04-08-25 Minnesanteckningar från projektgruppen 24h – service 2004-08-24

56. 04-08-26 Länsrättens dom ang Hans Klintboms begäran om prövning av BUN:s beslut om ersättning till friskolor för mervärdesskatt. Dnr BUN 2004/078-64

57. 04-08-26 Inbjudan från Länsstyrelsen att söka projektmedel till insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterade brott . Dnr BUN 2004/015-60

58. 04-08-26 Huvudblankett för uppföljning av statsbidrag till personalförstärkningar. Dnr BUN 2004/054-02

59. 04-08-26 Ansökan om statsbidrag till personalförstärkningar för höstterminen 2004. Dnr BUN 2004/057-02

60. 04-08-26 Riktlinjer för Pedagogiskt utvecklingscenter (PUC) Samverkan mellan skola och högskolan på Gotland.

61. 04-08-26 Inbjudan från NTF till mörkerövningar i trafiken med skolelever på Gotland.

62. 04-08-26 Inbjudan till Sveriges vägledarförenings rikskonferens i Stockholm.

63. 04-08-30 Länsrättens dom ang Karin Thunegards begäran om prövning av BUN:s beslut om nedläggning av Hejde skola. Dnr BUN 2004/072-61

64. 04-09-01 Skrivelse från rektor Anneli Klintbom ang tillsättande av resurs till ny elev vid Gråboskolan. Dnr BUN 2004/097-63Barn- och utbildningsnämndens beslut