Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lagring och hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Du som lagrar eller hanterar brandfarliga vätskor är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt så inte mark eller grundvatten skadas. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt vilka speciella krav som gäller inom vattenskyddsområde.

Information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska

När du installerar en cistern som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska du anmäla den till Region Gotland minst 4 veckor innan du börjar använda den.  Det gäller också om du ska hantera brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Informationsplikten gäller:

  • Cisterner som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • Hantering av mer än 150 liter i vattenskyddsområde i cistern eller lösa behållare 

Använd vår e-tjänst för att anmäla din cistern: 

Använd vår e-tjänst för att söka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara:

Kontroll av cistern och sekundärt skydd

Cisterner och sekundärt skydd ska kontrolleras av ett ackrediterat företag med jämna mellanrum för att se till att cisternen samt anslutna slang- och rörledningar är hela och täta. Oftast ska kontroll ske vart 6:e eller vart 12:e år, beroende på vilken typ av cistern det gäller och om den står i ett vattenskyddsområde eller inte. 

Du ska spara den senast utförda kontrollrapporten för att kunna visa upp den om det efterfrågas. 

Krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroller av cistern regleras i MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. 

Cistern som tas ur bruk

Om du slutat använda din cistern ska du informera Region Gotland om det. Använd vår e-tjänst för att anmäla att din cistern och rörledningar tagits ur bruk: 

Kontakta gärna oss på enhet Miljö- och hälsa när du ska ta din cistern ur bruk. Det är viktigt att den töms, rengörs och fylls igen på rätt sätt. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall på en återvinningsstation.

En cistern som har legat i marken bör tas upp när den slutar användas, om det inte går ska den fyllas med sand. Om den grävs upp måste marken omkring cisternen provtas av en sakkunnig för att se om det finns föroreningar runtomkring. Om marken visar sig vara förorenad ska du genast kontakta Region Gotland. Innan du gräver bort jord ska du lämna in en anmälan om sanering till oss. 

Petroleumprodukter inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden. Alla cisterner och rörledningar måste exempelvis ha ett sekundärt skydd och en skylt med texten ”Vattenskyddsområde” och information om cisternen. Det gäller även mobila cisterner som används tillfälligt inom ett vattenskyddsområde. 

I föreskrifter för respektive vattenskyddsområde finns också särskilda krav för hantering av petroleumprodukter.

För Visby gäller till exempel att hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter inom primär och sekundär skyddszon inte får ske utan tillstånd från Region Gotland. Läs mer om vattenskyddsområden här:

Skada vid oljeutsläpp

Mark, vatten, växter och djur kan skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Även små läckage kan ha förödande effekter på dricksvattnet och göra det otjänligt för användning under lång tid. Om du upptäcker att din cistern har läckt, ska du genast kontakta Region Gotland om detta. 

Kraven om cisterner regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och vattenskyddsföreskrifterna.