§ 224 Motion om taxor och avgifter inom Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/15779
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 224
Motion om taxor och avgifter inom Gotlands kommun

AU § 164
KS2003/0521-10
- Motion 2003-10-24
- Ledningskontoret 2004-06-29
Framlidne kommunstyrelseledamoten Roy Hansson (m) har i motion hemställt att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst vidta åtgärder med inriktning att taxor som har så gott som full kostnadstäckning kan sänkas avsevärt. Detta skall gälla såväl sättet som tjänsterna utförs på som att göra det möjligt att anlita annan utförare av berörda tjänster.

Ledningskontoret har i sitt förslag till yttrande ansett att tekniska nämnden redan har uppdraget att hålla taxorna så låga som möjligt samt att löpande överväga om annan utförare kan hantera verksamheten billigare. Kontoret har förklarat att de taxor som idag är satta till en kostnadstäckning på 100 % är de affärsdrivande verksamheterna som koncessionshamnarna, vatten och avlopp samt renhållning. Däremot är taxor inom det sociala området satta av fördelningspolitiska skäl eller andra skäl inte satta så högt.

Yrkande:
· Ordföranden Jan Lundgren (s)
föreslog att arbetsutskottets förslag skulle ändras till att ”motionen anses besvarad” istället för att avslås. Han förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Motionen anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets yttrande.

Register