§ 240 Kongresshallsprojektet; byggupphandling

Utskrivet från: http://gotland.se/15778
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 240
Kongresshallsprojektet; byggupphandling

AU § 183
KS 2003/0345-28
- Protokoll från Styrgruppen för kongresshallsprojektet 2004-08-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott har hållit särskilt möte i sin egenskap av Styrgrupp för kongresshallsprojektet. Protokoll från mötet har upprättats i den protokollsserie som finns inrättad för ändamålet ”Styrgruppen för kongresshallsprojektet”.

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade ledningskontorets tjänstemän, projektledaren Karl-Gustav Roos och byggprojektledaren Bertil Klintbom, om lägessituationen för kongresshallsprojektet. Bl.a. redogjordes för förslaget, vilket tidigare diskuterats i styrgruppen, att kommunen i samband med anbudsinfordran för bygget skulle medta en option för påbyggnad av en kontorsdel i hallen om ca 540 kvm för en uppskattad kostnad om ca 7 mnkr. Det föreslogs även att medta en option om byggande av lokaler på ca 1 500 kvm åt Högskolan i anslutning till BUF-huset (barn- och utbildningsförvaltningen). För det fall dessa optioner skulle komma att utnyttjas av kommunen är Kasernenfastigheternas byggrätt till fullo utnyttjad.

Dessutom redogjordes för den kostnadskalkyl som extern konsult låtit utföra med grund i systemhandlingarna. Den totala projektkostnaden beräknas till 125 mnkr i vilket inräknats en budgetreserv på 3,5 mnkr för oförutsedda kostnader. Tjänstemännen anförde att den beräknade projektkostnaden torde gå att reducera.

Ledningskontoret har föreslagit att upphandlingsarbetet ska påbörjas avseende kongresshallsbygget där anbudsinfordran även skall innehålla de presenterade optionerna för tilläggslokaler.

Kommunstyrelsens beslut

  • Upphandlingsarbetet avseende byggandet av kongresshallen skall påbörjas varvid anbudsinfordran skall innehålla de lokaloptioner som ledningskontoret föreslagit.

Register