§ 237 Kommunikationspolicy 2005-2007

Utskrivet från: http://gotland.se/15775
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 237
Kommunikationspolicy 2005-2007

AU § 179
KS2004/0353-10
- Ledningskontoret 2004-08-06
Ledningskontoret har utarbetat en kommunikationspolicy som föreslås antas av kommunfullmäktige. Det har inte tidigare funnits en policy för extern kommunikation, endast för den interna kommunikationen vilken antogs av kommunstyrelsen 1996. Policyn är avsedd att fungera som ett stöd för de som har ansvar för kommunikationsinsatser i kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Kommunikationspolicy 2005-2007 för Gotlands kommun antas.
  • Policyn för intern information 1996 för Gotlands kommun upphävs.

Register