§ 236 Uppföljning av förändring av kommunens IT-organisation

Utskrivet från: http://gotland.se/15774
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 236
Uppföljning av förändring av kommunens IT-organisation

AU § 178
KS2004/0354-00
- Ledningskontoret 2004-07-16
- (kommunstyrelsen 2003-11-20, § 284)
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att den förändrade och omorganiserade IT-organisation skulle följas upp och utvärderas mot uppsatta ekonomiska mål.

Ledningskontoret har i enlighet med uppdraget genomfört uppföljning av IT-organisationen. Det har företagits en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna inför omorganisationen som visar att det inte fanns några uttalade ekonomiska krav, främst beroende på att det i förutvarande organisation inte gick att få fram den totala IT-kostnaden. I den utredning som låg till grund för organisationsförändringarna angavs exempelvis möjligheten att minska antalet tekniker vilket inte har skett utan snarast ökat beroende på en accelererande användning av IT.

Rapportens slutsats är att den nya IT-organisationen effektiviserat verksamheten men det återstår en hel del att göra för att ytterligare effektivisera denna organisation. Bland områden att förbättra kan nämnas: Affärsmässiga relationer mellan IT-centrum och förvaltningarna med exempelvis avtal; fortsatt effektivisering av IT gällande såväl organisation som användning och bättre framtidsplanering avseende strategi och integration med verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret och Styrelsen för konsult- och service får i uppdrag att kontinuerligt redovisa den fortsatta effektiviseringen av IT-organisationen.

Register