§ 235 Revisionsskrivelse. Granskning av lönesystemet ur ett nyttoperspektiv

Utskrivet från: http://gotland.se/15773
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 235
Revisionsskrivelse. Granskning av lönesystemet ur ett nyttoperspektiv

AU § 177
KS2004/0183-00
- Revisionsskrivelse 2004-04-15
- Ledningskontoret 2004-07-27
Kommunens revisorer har granskat kommunens lönesystem ur ett nyttoperspektiv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det funnits en tydlig målsättning med investeringen och om påverkansfaktorer har beaktats på et tillfredsställande sätt, samt om systemen har haft någon nyttopåverkan av ekonomi, kvalitet och prestation. Revisorerna gör bedömningen att det finns brister i det underlag som beslutet grundar sig på och att ytterligare utvärderingar borde ha skett av för och nackdelar som av systemet kan medföra i de olika verksamheterna. Det bedöms även att Samordningsgruppen/Kommunledningsgruppen borde haft en mera aktiv roll. Som exempel nämns att aktiviteter borde vidtagits för snabbare införande av självservice och att komma tillrätta med relaterade problem vid tillämpning av avtal. Revisorerna avslutar med att poängtera viken av en förnyad måldiskussion mellan kommunledning, projektledning och eventuellt andra aktörer.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande över revisorernas skrivelse. Införande av ett nytt modernt personal- och lönehanteringssystem vars först löneutbetalning skedde i januari 2003 har varit mer komplicerat än beräknat. En administrativ förstudie har genomförts som har tydliggjort problemen och det nystartade projektet har planering för åtgärder med mätbara och tidsatta mål. Kontoret medger att delmålet med att minska den administrativa tiden inte har uppfyllts. Däremot anförs att delmålet med att införa självservice nu är uppfyllt på de små förvaltningarna men att en del återstår att göra och att tidplan finns upprättad för detta.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet för samordnad löneadministration i kommunen fortlöper i enlighet med den plan som är under framtagande.

Register