§ 223 Motion om översyn av hamntaxa

Utskrivet från: http://gotland.se/15772
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 223
Motion om översyn av hamntaxa

AU § 163
KS2003/0362-50
- Motion 2003-09-15
- Tekniska nämnden 2004-03-31, § 70
- Ledningskontoret 2004-06-29
Framlidne kommunstyrelseledamoten Roy Hansson (m) har i motion hemställt att det ska göras en översyn av hamntaxan vad gäller taxan för olika varugrupper.

Tekniska nämnden har i sitt förslag till svar på motionen angett att sådan revidering som efterfrågas i motionen nu pågår och att den nya hamntaxan beräknas att gälla fr.o.m. ingången av januari 2005. Skäl till revidering är dels att uppnå bättre kostnadstäckning, dels nya myndighetskrav för t.ex. inarbetning av kostnader för avfallsmottagning och sjöfartsskydd. I och med detta anses motionen vara besvarad.

Ledningskontoret har ansett att motionen är besvarad genom tekniska nämndens yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Motionen anses besvarad genom tekniska nämndens yttrande.

Register