§ 222 Motion om uppföljning av maxtaxan inom barnomsorgen

Utskrivet från: http://gotland.se/15771
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 222
Motion om uppföljning av maxtaxan inom barnomsorgen

AU § 162
KS2003/0523-88
- Motion 2003-12-15
- Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-05, § 30
- Ledningskontoret 2004-06-02
Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa konsekvenserna av maxtaxan på Gotland sett ur följande perspektiv: barnens, personalens och kommunalekonomiskt perspektiv.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen tillstyrks med motivering att den efterfrågade redovisningen kan medtas i årsredovisningen för 2004.

Ledningskontoret har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Motionen tillstyrks. Redovisningen av konsekvenserna av maxtaxan inom förskoleverksamheten ska ske i samband med barn- och utbildningsnämndens förvaltningsberättelse för 2004.

Register