§ 221 Motion om placeringsbehovet av barn under 18 år

Utskrivet från: http://gotland.se/15770
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 221
Motion om placeringsbehovet av barn under 18 år

AU § 161
KS2003/0520-85
- Motion 2003-12-15
- Social- och omsorgsnämnden 2004-03-17, § 35
- Ledningskontoret 2004-05-13
Rose Marie Stenbom (s) har i motion hemställt ”att social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda placeringsbehovet av barn under 18 år och utifrån framkomna faktauppgifter vidta erforderliga åtgärder”.

Social- och omsorgsnämnden har upprättat förslag till yttrande där en sådan utredning välkomnas men påpekar att de inte har egna resurser att göra en sådan genomlysning. Individ- och familjeomsorgen har svårigheter att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer och är medvetna om att allt fler barn har behov av boende och fostran utanför det egna hemmet.

Ledningskontoret har i sitt yttrande tagit upp och beskrivit den aktuella situationen för familjehem och kontaktfamiljer. Kontoret anser det angeläget att lagkrav hålls för verkställighet av de aktuella biståndsbesluten och konstaterar att läget f.n. är problematiskt, främst när det gäller kontaktpersoner/familj. Kontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till att motionens förslag om utredningsuppdrag redan ligger inom social- och omsorgsnämndens reguljära verksamhet.

Yrkande:
· Ordföranden Jan Lundgren (s)
föreslog att i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige skulle motionen ”anses besvarad” istället för att avslås. Han förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Motionen anses besvarad med hänvisning till att dess förslag till utredningsuppdrag ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Register