§ 220 Remissyttrande över Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation och Kortare instanskedja och ökad samordning – alternativ för plan och bygglagens prövningsorganisation (SOU 2004:40)

Utskrivet från: http://gotland.se/15769
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 220
Remissyttrande över Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation och Kortare instanskedja och ökad samordning – alternativ för plan och bygglagens prövningsorganisation (SOU 2004:40)

AU § 160
KS 2004/0252-10
- Miljödepartementet 2004-06-01
- Miljö- och hälsoskyddskontoret 2004-06-30
- Stadsarkitektkontoret 2004-07-02
- Ledningskontoret 2004-07-02
Kommunen har av regeringen erbjudits att inkomma med yttrande över rubricerade delbetänkanden. I delbetänkandena finns inte några färdiga förslag till förändrad organisation för prövning av aktuella ärenden utan man har valt att presentera några olika alternativ. Regeringen kommer efter remissbehandlingen att ge nya direktiv.

I miljöärendena har tre alternativ presenterats för ändrad prövning i första instans: Alt. 1; samtliga s.k. vattenverksamheter och A-verksamheter* skulle koncentreras till i 3-5 miljöprövningsdelegationer i landet. Alt 2; även B-verksamheter* förs till dessa miljöprövningsdelegationer. Alt 3; all prövning samlas hos en enda prövningsmyndighet. Föregivna skäl för centralisering är att miljöärenden är komplicerade och kompetens bör vara samlad och domstolarnas roll bör renodlas till att vara överprövande eller att lösa tvister.

För plan- och bygglagen har två alternativ presenterats. ”Förvaltningsdomstolsalternativet” som innebär att länsstyrelserna tas bort som överklagningsinstans så att överklaganden går direkt till förvaltningsdomstolarna. ”Miljödomstolsalternativet” innebär att länsstyrelserna behålls som första överklagningsinstans med Miljödomstol som nästa instans och Miljööverdomstolen som sista instans. Som skäl för att hoppa över i det något fördelaktigare miljödomstolsspåret anges vara att en bättre samordning mellan miljöbalk och plan- och bygglag kan ske i vissa ärenden.

Anmärkning: * A- resp. B-verksamheter är tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som har denna beteckning i bilagan till förordningen om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd och där A avser stora miljöfarliga verksamheter och B mindre omfattande miljöfarliga verksamheter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt förslag förordat alt 2 för miljöbalkens prövningsorganisation.

Stadsarkitektkontoret har förordat ”förvaltningsdomstolsalternativet” för plan- och byggärenden.

Ledningskontoret delar de bedömningar som miljö- och hälsoskyddskontoret respektive stadsarkitektkontoret gjort vid förordande av tillämplig modell. Kontoret motiverar detta med värnandet av kommunens möjligheter att påverka markanvändning utifrån lokala behov, att förfarandet framstår som rättssäkert och att såväl kommunen som kommunens medlemmar och lokala verksamhetsutövare har ett rimligt avstånd till domstolsprövning. Kontoret har upprättat ett förslag till remissyttrande där ståndpunkterna vidare har utvecklats.

Yrkanden:
· Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s)
yrkade att kommunen skulle förorda det s.k. miljödomstolsalternativet för plan- och byggärenden och att det under alla förhållanden är angeläget att prövningsorganisationen tillförs sådana resurser att handläggningstiderna i överklagade ärenden kan kortas ned väsentligt. Vad gäller instansordning för miljöärenden avstår kommunen från att yttra sig.

· Per-Olof Jacobsson (c) yrkade att ledningskontorets förslag skulle bifallas men att förslaget om handläggningstidernas förkortning kunde skrivas in i yttrandet.

Ordföranden ställde proposition på sitt förslag och Per-Olof Jacobssons yrkande om tillstyrkan av ledningskontorets förslag och förklarade sig anse att hans förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Jan Lundgrens förslag och NEJ för Per-Olof Jacobssons yrkande. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Eric Martell (s), Björn Jansson (s), Ylva Simander (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp) och Jan Lundgren (s). 3 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c) och Barbro Ronsten (c). 3 ledamöter avstod: Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Birgitta Ericsson (m). Kommunstyrelsen hade således beslutat enligt Jan Lundgrens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
  • Yttrande avges i enlighet med Jan Lundgrens förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Register