§ 219 Slutredovisning för Sjöliljan i Fårösund

Utskrivet från: http://gotland.se/15768
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 219
Slutredovisning för Sjöliljan i Fårösund

AU § 159
KS2004/0254-29
- Tekniska nämnden 2004-05-26, § 125
- Ledningskontoret 2004-08-05
Tekniska nämnden har lämnat slutredovisning för Sjöliljan i Fårösund.

Objekt Beräknad produktions­kostnad Redovisad investeringsutgift Anvisade medel Över-/underskott
Sjöliljan Fårösund 2 140 000 kr 2 323 590 kr 2 323 590 kr 0 kr


Ledningskontoret har tillstyrkt slutredovisningarna.
Kommunstyrelsens beslut
  • Föreliggande slutredovisning godkänns.

Register