§ 208 Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:489, samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/15767
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 208
Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:489, samråd

AU § 148
- Förslag detaljplan 2003-11-19
- Ledningskontorets gransknings PM 2004-07-07
Byggnadsnämnden har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:489. Syftet med planläggningen är att förtäta den befintliga bebyggelsen och tillskapa 8 småhustomter för bostadsändamål. Berörd fastighet är i privat ägo.

Ledningskontoret har inga synpunkter på planförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
  • Förslaget till detaljplan lämnas utan erinran.

Register