§ 245 Information från krisgrupperna inom skola, vård och omsorg

Utskrivet från: http://gotland.se/15765
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 245
Information från krisgrupperna inom skola, vård och omsorg

- Ledningskontoret 2004-08-25
Information gavs av kommunalråden för social- och omsorgsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden om arbetet med att hålla budget.

Social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) redovisade det arbete som har bedrivits av dess krisgrupp och förklarade närmare de strukturella baseringar som har gjorts mellan åren 2002-2005. Dessa har social- och omsorgsnämnden summerat till ca 50 mnkr. De åtgärder som diskuteras för 2005-2006 är på sammanlagt 15 mnkr. De har fattats beslut för innevarande år på sammanlagda besparingar om ca 9 mnkr. Social- och omsorgsnämndens krisgrupp har själva tagit beslut på åtgärder som bör ge en besparing på ca 9 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) förklarade klinik och enhetsvis de åtgärder som respektive enhet anser sig kunna genomföra som besparing. Senaste prognosen pekade på ett underskott om -12 mnkr. Den största delen av underskottet har regionsjukvården med –11 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) visade på åtgärder under 38 punkter som vidtagits av dess krisgrupp sedan tertialrapport nr1. Dessa uppgår sammantaget till 18,7 mnkr.

Ledningskontoret bedömer att krisgrupperna verksamt bidragit resultatförbättringar inom respektive verksamhetsområde dock behöver åtgärder göras för att ytterligare förbättra resultatet.

Register