§ 244 Remiss. Yttrande om den framtida strukturfondspolitiken

Utskrivet från: http://gotland.se/15764
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 244
Remiss. Yttrande om den framtida strukturfondspolitiken

RegU § 37
KS 2004/0272-10
- Näringsdepartementet 2004-06-01
- Ledningskontoret 2004-08-11
Näringsdepartementet har gett Gotlands kommun tillfälle att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens tredje sammanhållningsrapport - struktur/regionalpolitiken. Departementet vill att följande frågor särskilt ska uppmärksammas: a. Europeisk strategi och nationell policy. b. De nya prioriteternas mervärde för insatser på gemenskapsnivå. c. Flytt av landsbygdsutveckling (och fiskefonden) från strukturfonderna. d. Samordnig i ett system med en fond per program. Samt synen på strukturfondernas roll för arbetet med regionala utvecklingsprogram (RUP) och regionala tillväxtprogram (RTP).

Ledningskontoret konstaterar i sitt förslag till yttrande inledningsvis den stora betydelsen som EU:s sammanhållningspolitik har för Gotlands del. Som konkreta exempel nämns högskolans snabba utveckling, uppbyggnaden av interaktiva medier och den kommande kongresshallen. Däremot är kontoret kritiskt inställd till regeringens förespråkande av en ändring från utjämning mellan regioner till länder. Detta kan innebära att resurserna för lokalt och regionalt utvecklingsarbete inskränks.

På de specifika frågeställningarna enligt ovan ser kommunen positivt på kommissionens förslag (a) om en europeisk strategi och nationell policy som underlag för genomförandet av sammanhållningspolitiken. Ökad sektorssammanhållning och de regionala tillväxtprogrammen är viktiga utgångspunkter för en nationell policy. b. I svaret efterlyses kompletterande åtgärder till de åtgärder som föreslås inom kommissionens prioriterade teman och då främst inom kunskapssektorn som har stor betydelse för en ökad tillväxt. Det borde finnas möjlighet till samarbete även mellan regioner som inte gränsar till varandra. Däremot ses det positivt på förslaget om behandling av områden med permanenta geografiska nackdelar och det är extra viktigt att dessa nackdelar kan uppvägas med fortsatt tillgång till strukturfondsmedel. c. Landsbygdsutveckling bör fortsättningsvis ha utrymme i den nya programperioden. Det nya förslaget förefaller enbart vara riktat mot areella näringar.

Utveckling av landsbygden är också utbildning infrastruktur och arbetsmarknad t.ex. Den tillväxtinriktade landsbygdspolitiken bör istället inordnas under det nya målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning. d. Medelsanvändningen i den kommande strukturfondsperioden bör utgå ifrån underlagen i de regionala utvecklingsprogrammen emedan dessa är en viktig kunskapsbas med gemensamt framtagna analyser och politiskt antagna program. Avslutningsvis framhålls att de förenklingar som föreslås för den framtida sammanhållningspolitiken med bl.a. färre fonder och flexiblare regelverk är positivt.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i enlighet med av ledningskontoret upprättat förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Register