§ 242 Motion om sambandet forskare/innovatör och entreprenör/marknad

Utskrivet från: http://gotland.se/15762
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 242
Motion om sambandet forskare/innovatör och entreprenör/marknad

RegU § 35
KS 2004/0079-10
- Motion 2004-02-16
- Ledningskontoret 2004-07-07
Mats E:son Hjort och Nils Ronquist båda (kd) har i motion hemställt att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilken potential Stenstugu försöksstation har med avseende på forskning/innovation och entreprenör/marknad samt att undersöka vilka aktuella resursbehov som behövs för att på ett rätt sätt utnyttja försöksstationen. De ser med oro på att försöksstationen ”marginaliseras istället för att på rätt sätt utnyttja denna betydelsefulla resurs”. Stenstugu försöksstation med ena benet i forskning och innovation som lantbruksuniversitet och det andra benet hos entreprenörer och marknad för lantbrukare och lantbrukskooperation kan bli en institution som skapar möjligheter för affärsidéer.

Ledningskontoret har i sitt förslag till yttrande beskrivit bakgrunden till försöksstationen och Hushållningssällskapets övertagande vid ingången av 2004. Det nya huvudmannaskapet innebär fortsattanpassad försöksverksamhet inom såväl konventionell som ekologis växtproduktion samt för utveckling av nya grödor och produkter. Kontoret redogör för andra samarbetspartner som Lövsta landsbygdscentrum som bedriver liknande verksamhet. Livstek som samarbetar med universitet, högskolor och andra forskningsinstitut. Livstek är dotterbolag till Almi Gotland med nationellt uppdrag samt försöksfabrik i Visby och erbjuder bl.a. hjälp för små och expanderande företag med att öka förädlingsgrad och volym samt kunskapsförmedling.

Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Register