§ 233 Fortsatt arbete med ungdomsinflytande och delaktighet

Utskrivet från: http://gotland.se/15760
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 233
Fortsatt arbete med ungdomsinflytande och delaktighet

AU § 175
KS2003/0110-10, KS2004/0134-10
- Ledningskontoret 2004-06-02
- (Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 237)
Styrgruppen för Forum FramtIDA har med utgångspunkt från Barnkonventionens Artikel 12 som utgångspunkt lämnat förslag till fortsatt arbete med ungdomsinflytande och delaktighet. Projektet har varit igång sedan 2001 och beviljades av kommunstyrelsen 2003 ett årligt anslag på 325 000 kr. I förslaget till handlingsprogram som har tagits fram av styrgruppen för projektet finns beskrivet hur ungdomars inflytande och delaktighet på ett mera permanent sätt ska säkerställas. De har föreslagit en organisation som utgörs av ungdomsparlament, ungdomsråd och ungdomslots samt gett förslag till sammansättning av styrgrupp.

Ledningskontoret redogör för styrgruppens förslag och ställer sig bakom det.

Yrkande:
· Lena Celion (m)
yrkade som tillägg till arbetsutskottets förslag att redovisning av projektet skulle ske vid årets slut.

Ordförande ställde proposition på Lena Celions tilläggsyrkande och fann att det hade bifallits.
Kommunstyrelsens förslag till kommmunfullmäktige
  • Kommunstyrelsens förslag till program för ungdomars inflytande och delaktighet fastställs.

Kommunstyrelsens beslut

  • Styrgruppens förslag till organisation fastställs. Nuvarande styrgrupp utses att tillsvidare utgöra styrgrupp för verksamheten med möjlighet att knyta ytterligare politikerrepresentanter och tjänstemän till gruppen.

  • Styrgruppens förslag till program för ungdomars inflytande och delaktighet fastställs med tillägg av orden ”kan användas som” i punkt 2 första meningen så att lydelsen blir: ”Ungdomsrådet (ca 10-12 ungdomar) utgör ett forum för samråd och kan användas som en referensgrupp för samtliga nämnder och förvaltningar i frågor som berör ungdomar, t ex som remissinstans.”

  • Projektet ska redovisas vid årets slut.

Register