§ 232 Revisorernas granskning av årsredovisningen 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/15759
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 232
Revisorernas granskning av årsredovisningen 2003

AU § 174
KS 2004/0186-00
- Revisionsskrivelse, 2004-04-16
- Ledningskontoret 2004-07-14
Kommunens revisorer har lämnat sina synpunkter på årsberättelsen i rapport ”Granskning av årsredovisningen för 2003 Gotlands kommun”. I denna görs bedömningen att ”årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen”. Den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed samt att den finansiella analysen ger en bra beskrivning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling.

Revisorerna anser bl.a. att de finansiella målen ska utvecklas och bli ett effektivare finansiellt styrinstrument. De efterlyser att analys och redovisning av verksamhetens måluppfyllelse, kvalitet och prestationer redovisas i enlighet med den kommunala redovisningslagen då de inte återfinns i förvaltningsberättelsen.

Ledningskontoret har kommenterat revisorernas rapport och anför att de finansiella ”målen är tillräckligt tydliga för att kunna vända den ekonomiska situationen till en ekonomi som klarar balanskravsnivån”. Kontoret delar inte heller uppfattningen att redovisning saknas av måluppfyllelse, kvalitet och prestationer i årsredovisningen då årsredovisningsdokumentet ska ses som en helhet. Den består av tredelar: förvaltningsberättelse, nämndernas verksamhetsberättelse och ekonomisk sammanställning. Sammantaget ger den en ett tillräckligt underlag för styrning och uppföljning enligt krav i den kommunala redovisningslagen. Utveckling pågår av kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning i och med införande av balanserat styrkort där måluppfyllelse i flera olika perspektiv ska följas upp. Redovisning av måluppfyllelsen för styrkortets olika perspektiv kommer att ske från och med 2004.

Kommunstyrelsens beslut
  • Ledningskontorets kommentarer överlämnas som svar till revisorerna.

Register