§ 230 Taxor och avgifter. Ändrad avgift för ungdomar vid besök på psykiatriska kliniken

Utskrivet från: http://gotland.se/15757
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 230
Taxor och avgifter. Ändrad avgift för ungdomar vid besök på psykiatriska kliniken

AU § 172
KS 2004/0311-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-06-21, § 206
- Ledningskontoret 2004-08-10
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit ändrad avgift för barn och ungdomar vid besök på psykiatriska kliniken. Hittills har det varit olika avgifter beroende på vart barn och ungdomar har sökt sig inom kliniken, besök på BUP har varit kostnadsfria medan besök på vuxenpsykiatriska kliniken för dessa varit avgiftsbelagda enligt den allmänna regel som gällt. Barn och ungdomar inskrivna på PIR:ens dagverksamhet har betalat vårdavgift på 100 kr per dag.

Förslaget går ut på att ingen patientavgift ska utgå vid besök på psykiatriska kliniken för barn och ungdom som är av den åldern att de erhåller avgiftsnedsättning till halv avgift enligt den allmänna regel som gäller för alla avgiftsbelagda öppenvårdsbesök. Samma avgiftsregel ska gälla för barn och ungdomar som är inskrivna på PIR:ens dagverksamhet. Som skäl anförs att enhetlighet för psykiatrins avgifter har eftersträvats efter den genomförda sammanslagningen av vuxenpsykiatrin och barnpsykiatrin.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och har beräknat att avgiftsförändringarna beräknas medföra något minskade intäkter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Inom psykiatriska kliniken ska gälla att ingen patientavgift ska uttas för barn- och ungdomar som är av den åldern att de erhåller avgiftsnedsättning till halv avgift enligt den allmänna regel som gäller för avgiftsbelagda öppenvårdsbesök.

  • Samma avgiftsregel ska gälla för barn och ungdomar som är inskrivna på PIR:ens dagverksamhet.

  • Beslutet gäller fr.o.m. 1 oktober 2004.

Register