§ 229 Taxor och avgifter. Ändrad avgift för logopedbesök för barn

Utskrivet från: http://gotland.se/15756
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 229
Taxor och avgifter. Ändrad avgift för logopedbesök för barn

AU § 171
KS 2004/0313-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-06-21, § 218
- Ledningskontoret 2004-08-10
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att patientavgiften för logopedbesök ska följa den allmänna regeln som gäller för övriga besök. Innebörden av detta blir patientavgift för öppenvårdsbesök hos logoped skall betalas enligt den allmänna regel som gäller för övriga besök och att barn och ungdomar betalar halv avgift. Nuvarande regel är att förskolebarn som av läkare ordineras talpedagogisk behandling ej behöver betala och att avgiften för vuxna är 100 kr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Patientavgift för logopedbesök följer den allmänna regel som gäller för övriga besök.

  • Ändringen gäller fr.o.m. 1 oktober 2004.

Register