§ 218 Slutredovisning för Iliansgården i Hemse, etapp 2

Utskrivet från: http://gotland.se/15755
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 218
Slutredovisning för Iliansgården i Hemse, etapp 2

AU § 158
KS2004/0258-29
- Tekniska nämnden 2004-05-25, § 12
4- Ledningskontoret 2004-08-05
Tekniska nämnden har lämnat slutredovisning för Iliansgården, etapp 2.


Objekt Beräknad produktions-­kostnad Redovisad investerings-utgift Anvisade medel Över-/underskott
Iliansgården Hemse etapp 2 7 100 000 kr 6 549 606 kr 7 643 105 kr 1 093 499 kr

Objekt Beräknad produktionskostnad Redovisad investeringsutgift Anvisade medel Över-/underskott
Iliansgården Hemse etapp 2 7 100 000 kr 6 549 606 kr 7 643 105 kr 1 093 499 kr

Ledningskontoret har tillstyrkt slutredovisningarna.
Kommunstyrelsens beslut
  • Föreliggande slutredovisning godkänns.

Register