§ 216 Exploateringsavtal för del av Gotland Tofta Krokstäde 1:52

Utskrivet från: http://gotland.se/15753
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 216
Exploateringsavtal för del av Gotland Tofta Krokstäde 1:52

AU § 156
KS2004/0260-25
- Tekniska nämnden 2004-05-26, § 120
- Ledningskontoret 2004-08-05
Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Gotland Tofta Krokstäde 1:52. Syftet är att bilda 15 fastigheter för småhusbebyggelse, såväl helårs- som fritidsboende. Detaljplan för området har antagits av byggnadsnämnden 14 april 2004.

Ledningskontoret har inget att invända mot förslaget.


Kommunstyrelsens beslut<BR><BR>
  • Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands kommun och Vindudd AB godkänns.

Register