§ 215 Exploateringsavtal för Gotland Tofta Smågårde 1:5

Utskrivet från: http://gotland.se/15752
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 215
Exploateringsavtal för Gotland Tofta Smågårde 1:5

AU § 155
KS2004/0297-25
- Tekniska nämnden 2004-06-16, § 159
- Ledningskontoret 2004-08-05

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Gotland Tofta Smågårde 1:5. Syftet är att ägarna till fastigheten skall kunna bilda fem nya fastigheter för småhusbebyggelse och genom utökad byggrätt ge möjlighet för Smågårde pensionat att utöka och utveckla sin verksamhet. Upprättad detaljplan för området kommer enligt uppgift att behandlas i byggnadsnämnden i augusti.

Ledningskontoret har inget att invända mot förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
  • Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands kommun och Eje Engström och Jonna Ek-Engström godkänns

Register