§ 207 Detaljplan för Rone Halor 1:123, samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/15751
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

§ 207
Detaljplan för Rone Halor 1:123, samråd

AU § 147
- Förslag detaljplan 2004-04-28
- Ledningskontorets granskningsPM 2004-07-07
Byggnadsnämnden har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för Rone Halor 1:123. Syftet med planförslaget är att utveckla området för turism och badplats med camping och uthyrningsstugor i enlighet med fördjupad översiktsplan för Ronehamns samhälle. Planområdet som ägs av kommunen ligger inom strandskyddsområde som tillika är naturreservat ”Gotlandskusten” samt riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv.

Ledningskontoret tillstyrker planförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
  • Planförslaget tillstyrks.

Register