§ 241 Ändrad ambulansorganisation

Utskrivet från: http://gotland.se/15750
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 241
Ändrad ambulansorganisation

AU § 184
KS2004/355-17
- Skrivelse ledamöter 2004-08-17
- Räddningschefens PM 2004-08-26
Eva Nypelius och Per-Olof Jacobsson, båda (c) och Lena Celion (m) har med anledning av att kommunstyrelsen även är nämnd för räddningstjänsten väckt ärende gällande de förändringar i ambulansorganisationen som fattats av räddningschefen.

Räddningschef Jan Bejrum föredrog ärendet och bakgrunden till sitt tidigare beslut. Räddningschefen har beslutat att dra tillbaka förslaget att minska ambulansorganisationen med en dygnsambulans. Beslutet innebär i korthet att det kommer att finnas 3 ambulanser dygnet runt för akuta uppdrag och en ambulanshelikopter dagtid. Räddningstjänsten budgeterar i och med detta för ett resultat för 2004 på -1,6 mnkr. Räddningschefen framhåller att det tillbakadragna beslutet som en konsekvens innebär att räddningstjänsten inte kan hålla sin budget för år 2005 och att en ramhöjning för att täcka driften av en dygnsambulans med ca 5 mnkr för år 2005 är nödvändig. Ärendet återkommer med dess framtida ekonomiska konsekvenser till budgetberedningen.

En ny handlingsplan håller på att tas fram, delvis med anledning av ny lagstiftning inom räddningstjänsten. Innan denna plan antas av kommunfullmäktige avser räddningstjänsten att diskutera de mål som ska vara drivande för verksamheten.

  • Ärendet läggs till handlingarna.

Register