§ 228 Taxor och avgifter. Ändrad åldersgräns för halvering av patientavgift

Utskrivet från: http://gotland.se/15749
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 228
Taxor och avgifter. Ändrad åldersgräns för halvering av patientavgift

AU § 179
KS 2004/0312-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-06-21, § 217
- Ledningskontoret 2004-08-10
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att avgiftsnedsättning till halv avgift för barn och ungdom ska ändras till att gälla t.o.m. 17 år, d.v.s. hel avgift från 18 årsdagen. Samtidigt föreslås att avgiftsbefrielse för slutenvård ska ändras till t.o.m. 17 år. För närvarande gäller avgiftsnedsättning till halv avgift för öppenvårdsbesök och avgiftsbefrielse för slutenvård för barn och ungdomar t.o.m. 19 år, d.v.s. hel avgift från 20 årsdagen. Nämnden har beräknat att förslaget kan ge en intäktsökning på 225 000 kr.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslagen.

Yrkande:
· Brittis Benzler (v)
yrkade avslag på förslaget om halverad patientavgift.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Avgiftsnedsättning till halv avgift för barn och ungdomar ändras till att gälla t.o.m. 17 år.

  • Avgiftsbefrielse för slutenvård ändras till att gälla t.o.m. 17 år.

  • Ändringarna ska gälla från och med 1 oktober 2004.

Register